Privacybeleid & Tuchtreglement

1. Privacybeleid

1.1 Algemeen

De Koninklijke Antwerpse Zweefvliegclub Meeuw (KAZM) hecht veel waarde aan je privacy en de bescherming van je persoonsgegevens.

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. KAZM houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook gekend als GDPR).

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
 • verwerking van je persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van je rechten als betrokken persoon omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen attent maken en deze willen respecteren.

Als KAZM zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

KAZM Zetel: Heihuizen 8, 2390 Malle
Emailadres: SecretariaatKAZM@telenet.be

1.2    Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Je persoonsgegevens worden door KAZM verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

 • Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van KAZM zijnde zweefvlieg instructie volgen en/of zelfstandig zweefvliegen. KAZM dient hiervoor uw persoons-, lidmaatschap-, opleidings-, kwalificatie- en vlucht gegevens ter beschikking te stellen aan de overkoepelende sport liga LVZC.
 • Het afsluiten van de collectieve sport verzekering
 • Het bekomen van subsidiëring door de overheid (wettelijke verplichting)

1.3    Welke gegevens verwerken we?

Wij kunnen de volgende persoonsgegevens van je vragen, opslaan, verzamelen en verwerken voor de volgende doelstellingen:

 • Identificatiegegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail,
 • Contact gegevens derden in geval van nood: telefoonnummer, e-mail
 • Identiteitsgegevens uitgegeven door overheid: Rijksregisternummer
 • Persoonlijke kenmerken: geslacht, geboortedatum, gewicht, lengte, medisch luchtvaart attest

1.4    Wie verwerkt de gegevens?

De gegevens worden verwerkt door volgende externe organisaties

 • Bestuursleden van de vereniging
 • Vrijwilligers van de vereniging

1.5    Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij (verwerker) voor:

 • Het afsluiten van de wettelijk verplichte verzekering
 • Inschrijving bij de overkoepelende opleidingsorganisatie en de FOD Mobiliteit
 • het verzorgen van de internet omgeving (webhosting)

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan verwerkers (andere partijen) dan diegene waarmee we een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.

Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is, zoals bv. in het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier toestemming voor geeft. Deze toestemming kan te allen tijde ingetrokken worden, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

2. Tuchtreglement

Relaties en seksualiteit zijn in elk mensenleven belangrijk. Het is belangrijk kinderen en jongeren van jongs af aan te begeleiden, zodat ze uit kunnen groeien tot gezonde, evenwichtige en verantwoordelijke volwassenen die sociaal emotioneel en seksueel gezond met elkaar omgaan. Naast ouders kan ook de vliegclub hiertoe bijdragen.

Als vliegclub zorgen wij voor een veilige omgeving waarin onze leden volledig tot hun recht kunnen komen. Daarbij hoort dat we maatregelen hebben genomen om seksueel grensoverschrijdend gedrag te voorkomen en adequaat om te gaan met de gevolgen als het toch gebeurt.

Wij volgen hierin het tuchtreglement VCL (Vlaamse Cluster van Luchtsporten).